Математика 3

images (1)

Да се подсетимо…

Иницијални тест

Бројеви прве стотине, обнављамо                               Бројеви прве стотине

Сабирање и одузимање до 100                                     Множење и дељење до 100

Мерење и мере                                                        Дуж, полуправа, права, изломљена линија

Природни бројеви до 1000                                             Римски бројеви

Сабирање и одузимање стотина                        Сабирање и одузимање до 1000

Сабирање троцифрених бројева                        Одузимање троцифрених бројева

Задаци са две операције                                     Сабирање и одузимање троцифрених бројева

Једначине са сабирањем и одузимањем        Неједначине са сабирањем

Једначине са сабирањем и одузимањем         Неједначине са одузимањем

Једначине и неједначине 1.                                 Једначине и неједначине 2.

Писмено сабирање и одузимање – без прелаза

Писмено сабирање и одузимање – задаци       Писмено сабирање и одузимање

Зависност збира и разлике од чланова рачунских операција

Мерење дужи – задаци                                            Мерење масе – задаци

Мерење запремине течности – задаци               Мерење времена – задаци

Мерење и мере, сабирање и одузимање

Mножење и дељење, обнављање

Множење бр. 10 и 100 (1)                                        Множење бр. 10 и 100 (2)

Усмено и писмено множење бројева                   Mножење двоцифр. бр. једноцифр.

Усмено и писмено множење двоцифреног и једноцифреног броја

Писмено множење 1.                                                 Писмено множење 2.

Писмено множење 3.                                                 Провера знања – множење

Таблица дељења, обнављање                                  Дељење бр. 10 и 100

Писмено дељење двоцифреног броја једноцифреним

Писмено дељење двоцифреног бр. једноцифреним бр.

Писмено дељење – туатара

Писмено множење и дељење троцифреног броја једноцифреним

Задаци са две операције

Једначине са множењем и дељењем

Разломци 1/2, 1/4, 1/8                                            Разломци 1/2, 1/4, 1/8, 1/5, 1/10

Једначине, неједначине, разломци       Провера знања – једначине, неједначине, разломци

Угао                                                                             Паралелне и нормалне праве

Угао, паралелне и нормалне праве         Цртање квадрата и правоугаоника

Oбим правоугаоника и квадрата

Обим троугла

Завршна провера знања

%d bloggers like this: