Српски језик 4

little-girl-reading-school-book

Научили смо у трећем разреду

Иницијални тест

Употреба великог почетног слова

Диктат са допуњавањем

Правописна вежба

Именице, контролна вежба

Именице, придеви – контролна вежба

Провера знања (врста, служба речи)

Глаголи

Придеви

Придеви, контролна вежба

Врста и служба речи – провера знања

Управни говор – вежба

Врста и служба речи у реченици – провера знања

Врсте речи (именице, глаголи, придеви, бројеви, заменице)

Реченица – глаголски предикат, објекат, прилошке одредбе

Субјекат

Предикат

Објекат

Врста и служба речи у реченици – провера знања

Српски језик – тест 1

Српски језик – тест 2

Српски језик – тест 3

Српски језик – тест 4

Српски језик – тест 5

Српски језик – тест 6

%d bloggers like this: