Мапе ума – граматички садржаји

Илустративно представљање граматичких појмова:

Ученици су  у пару, на папиру А4,  нацртали  шему, мапу, слику, приказ одређене граматичке категорије. Сваком пару дат је различит задатак: врсте речи, врсте реченица по значењу, врсте реченица по облику; подврсте именица, глаголска времена, лица глагола, подврсте придева, главни делови речнице, управни говор, неуправни говор, писање великог слова и сл. Маштовито, оригинално и колоритно израдили су своје мапе ума. Радове смо анализирали и истакли оне у које је уложен највећи труд. Најбоље смо изабрали за одељењски пано.