У продавници намештаја „Кика“ – дељење

Математичка писменост је способност коришћења сабирања, одузимања, множења, дељења и других математичких операција у свакодневним ситуацијама. Ти процеси су важнији него њихов конкретни резултат, односно важнија је активност од самог знања. Ако желимо да ученици стекну математичку писменост, онда их морамо што чешће стављати у стварне животне ситуације у којима ће они примењивати стечена математичка знања.

 

Дељење   вишецифреног броја двоцифреним бројем

Циљ и задаци часа: Зна­ти делити ви­ше­ци­фре­ни број дво­ци­фре­ним бро­јем; раз­ви­ја­ти ло­гич­ко ми­шље­ње, ап­страк­ци­ју и пре­ци­зност.

Активности у току часа:

  • Преглед домаћег задатка
  • Ученици су подељени у седам група. Свака група добија наставни листић са задацима и ценовник.Ученици раде задатке.Проверавају решења у оквиру групе.
  • Провера урађеног и повратна информација. За сваки тачно урађен задатак, група добија смајлија.

Наставни листић са задацима и ценовник робе